BAN THƯỜNG TRỰC

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Hình ảnh Họ và tên Chức vụ

Ông 

NGUYỄN PHƯỚC LỘC

- Phó Bí thư Thành ủy

- Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Ông

NGUYỄN THÀNH TRUNG

- Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Thành phố

- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Ông

NGÔ THANH SƠN

- Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Thành phố

- Bí thư Đảng ủy cơ quan

- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

NGUYỄN THỊ KIM THÚY

- Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Thành phố

- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Ông

PHẠM MINH TUẤN

- Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Thành phố

- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Ông

LÊ NGUYỄN HỒNG QUANG

- Ủy viên Đảng đoàn

- Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan

- Ủy viên Thường trực

- Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Ông

THẠCH NGHI XUÂN

- Đảng ủy viên

- Ủy viên Thường trực

- Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

DƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂM

- Đảng ủy viên

- Ủy viên Thường trực

- Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

HOÀNG MAI QUỲNH HOA

- Đảng ủy viên

- Ủy viên Thường trực

- Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

NGUYỄN THỊ LÊ HƯƠNG

- Đảng ủy viên

- Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố