29/09/2023

TP.Hồ Chí Minh: Tham quan dây chuyền sản xuất chuỗi sản phẩm sạch, hợp tác xã kiểu mới tại tỉnh Bình Thuận Chuyến tham quan các mô hình sản xuất, hợp tác xã kiểu mẫu tại tỉnh Bình Thuận, nhằm giúp các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng tư vấn, cán bộ Mặt trận các cấp của Thành phố hiểu rõ hơn về quy trình sơ chế, sản xuất chuỗi sản phẩm sạch, kinh doanh thực phẩm tiêu dùn...