Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Posts
 

 Posts

 

December, 2020

December 15
Hướng dẫn Quy trình kiện toàn, bổ sung, thay thế các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024