Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của UBMTTQTP > Categories

Category : Hướng dẫn MTTP

December 15
Hướng dẫn Quy trình kiện toàn, bổ sung, thay thế các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
May 07
Hướngdẫn 09/HD-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2020
October 02
Hướng dẫn Số: 03 /HD-MTTQ ngày 01/10/2019 về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2019
July 19
Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Tuyên giáo Quý III/2019
May 06
Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh
May 04
Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 03/5/2019 về Hưởng dẫn công tác tuyên truyền Quý II năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố
March 15
Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền
March 06
Hướng dẫn Số: 51/HD-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM về thực hiện công tác tuyên giáo năm 2019.
January 22
Hướng dẫn Số 209/HD-MTTQ-BTT ngày 22/01/2019 về công tác tuyên truyền quý I năm 2019
November 03
Hướng dẫn Số: 52/BTGTU về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nh
1 - 10Next