Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts > CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG
Chương trình MTTWThứ 4, Ngày 16/08/2006, 13:55

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

 

            Đại hội lần thứ X của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đại hội đã kiểm điểm và đánh giá những thành tựu của nhân dân ta trong 5 năm qua (2001 - 2005) và của 20 năm đổi mới, đồng thời đề ra những quyết sách chiến lược nhằm tạo nên bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

             Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm mục tiêu tiếp tục thực hiện Chương trình hành động do Đại hội VI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra với quyết tâm cao, đổi mới toàn diện và mạnh mẽ mọi hoạt động của Mặt trận theo tinh thần năng động và sáng tạo, góp phần tạo nên sự chuyển biến mới trong các tầng lớp nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

             Theo mục tiêu trên, chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng cần tập trung vào những nội dung chính sau đây:

             1- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhằm tạo sự nhất trí, tin tưởng, phấn khởi của nhân dân về những thành tựu rất quan trọng trong kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới, nhận thức đúng đắn những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng trong thời kỳ mới, đặc biệt là chủ trương nhất quán của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và vị trí vai trò rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước vững mạnh. Trên cơ sở đó, góp phần tạo sự nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, đội ngũ trí thức, doanh nhân, kiều bào và thân nhân..., quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành một khối vững chắc, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

             2- Động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước, đồng thời tăng cường giám sát phong trào thi đua, chống bệnh thành tích, gắn liền thi đua với khen thưởng một cách chính xác, trung thực, đúng người, đúng việc nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, khai thác mọi tiềm năng, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006 và 5 năm 2006 - 2010, góp phần đưa đất nước ra khỏi tình trạng nước kém phát triển. Cụ thể là:

             - Phối hợp, thúc đẩy phong trào thi đua làm kinh tế giỏi trong các tầng lớp nhân dân. Động viên mỗi người, mỗi hộ đều phấn đấu làm giàu cho mình, cho cộng đồng, đất nước, có thu nhập chính đáng, nâng cao đời sống. Uỷ ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên cần tổ chức phong trào thi đua cụ thể.

             - Tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành để giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như: việc làm, giáo dục, y tế, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, chống tiêu cực trong đời sống văn hóa. Gắn liền phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi với xây dựng xã hội học tập góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

             - Tiếp tục nâng cao chất lượng hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Hướng dẫn thực hiện tốt Thông tri số 21 về việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Thông tri số 20 về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; Thông tư liên tịch số 01 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Chủ động lồng ghép các Nghị quyết liên tịch, các chương trình quốc gia vào hai cuộc vận động, làm cho hai cuộc vận động phong phú, hiệu quả, thiết thực.

             - Vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh phòng chống sự phá hoại khối đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch.

             - Vận động toàn dân phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa theo kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27-7). Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh đối với người có công, nhằm phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc ta theo Lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

          3- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh. Cụ thể là:

             - Uỷ ban Mặt trận các cấp tập hợp ý kiến nhân dân, đề xuất với Đảng và Nhà nước những kiến nghị nhằm củng cố hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trong công tác cán bộ Mặt trận, góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng người có đức, có tài. Góp phần phát hiện và ủng hộ việc thay thế kịp thời những người không đủ tiêu chuẩn trong bộ máy Đảng, Nhà nước. Bảo vệ những người trung thực, thẳng thắn trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

             - Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật trên các lĩnh vực, đối với các thành phần kinh tế, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Phát hiện và đề xuất giải pháp khắc phục những bất hợp lý trong công tác quản lý xã hội.

             - Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 10-1-2006 về việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tri số 17/TTr-MTTW ngày 21-4-2006 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết nói trên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

             - Chỉ đạo kế hoạch thí điểm chủ trương Mặt trận giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, kịp thời sơ kết, rút kinh nghiệm để thực hiện rộng rãi chủ trương này theo kế hoạch chung. Nâng cao chất lượng việc Mặt trận Tổ quốc chủ trì tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu và trưởng thôn.

             - Uỷ ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tích cực tiếp tục phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, kể cả kiều bào. Chủ động, tích cực góp phần thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thực hiện các chính sách về quyền lợi của người dân. Làm tốt công tác Thanh tra nhân dân, góp phần thực hiện công tác hoà giải, giải quyết việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân tại từng địa bàn dân cư một cách thiết thực.

             - Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp thiết thực để phát huy dân chủ nâng cao ý thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong cuộc bầu cử các cơ quan dân cử nhằm chọn được những người xứng đáng vào các cơ quan này.

             - Đề xuất với Đảng và Nhà nước xây dựng và ban hành cơ chế chính sách để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội  theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trên cơ sở đó, Mặt trận Trung ương có kế hoạch xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện đề án giám sát và phản biện xã hội. Trước mắt làm tốt việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định, đồng thời phản ảnh kịp thời ý kiến của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

             - Đề xuất với Đảng xây dựng quy chế làm việc giữa Ban Bí thư, Bộ Chính trị với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và hiệp thương dân chủ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảm bảo Đảng là người lãnh đạo đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

           4- Thực hiện Đề án công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả". Tích cực mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế của Uỷ ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, chú ý hơn đến các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế tại Việt Nam. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới. Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ các nước để phát triển kinh tế, xã hội.

             Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người, đấu tranh chống lợi dụng "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để can thiệp nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. 

            Vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo quan hệ tốt với bè bạn quốc tế đến làm ăn, học tập, giao lưu... tại Việt Nam. 

            5- Tiếp tục tăng cường tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Chương trình Đại hội VI đã đề ra theo hướng thiết thực quan tâm đến cơ sở và địa bàn dân cư, khắc phục tình trạng hành chính hoá, Nhà nước hoá hoạt động của Mặt trận. Cần đặc biệt quan tâm: 

            - Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp Mặt trận, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận và các tổ chức thành viên. Đề xuất các giải pháp giải quyết những vướng mắc trong công tác tổ chức, cán bộ, trong chính sách đối với cán bộ Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. 

- Hàng năm kiểm điểm việc thực hiện các qui chế phối hợp, các nghị quyết liên tịch đã ký kết với các tổ chức hữu quan, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình phối hợp cho năm sau.

             - Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận các cấp bằng cách: xây dựng qui hoạch, xây dựng chương trình nội dung, cải tiến phương thức bồi dưỡng, đồng thời củng cố tổ chức làm công tác này. Uỷ ban Mặt trận các cấp cần mở rộng diện bồi dưỡng kiến thức về công tác Mặt trận cho cán bộ các tổ chức  thành viên của Mặt trận và các ủy viên Uỷ ban Mặt trận các cấp.

             - Củng cố, kiện toàn và có cơ chế để phát huy vai trò tích cực của các tổ chức tư vấn, của các cá nhân tiêu biểu và cộng tác viên, giúp Uỷ ban Mặt trận làm tốt các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

             - Nâng cao chất lượng các cơ quan báo chí của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Kiểm điểm và đề ra kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về đổi mới và nâng cao chất lượng Báo Đại Đoàn Kết. Nâng cao chất lượng của Tạp chí Mặt trận.

             - Kiến nghị với Nhà nước đổi mới cơ chế cấp phát tài chính, tạo điều kiện chủ động cho mọi hoạt động của Mặt trận.

             Để tổ chức thực hiện tốt 5 nội dung lớn trên đây, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận các cấp và từng tổ chức thành viên căn cứ vào điều kiện cụ thể mà xây dựng kế hoạch cho từng công việc. Kế hoạch đó cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức tiến hành, phân công trách nhiệm, xác định tiến độ và qui định những điều kiện bảo đảm. Căn cứ vào chương trình chung với những nội dung trên đây, Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần bổ sung những nội dung cần thiết tùy theo đặc điểm của mỗi tổ chức, mỗi cấp. Như vậy chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng sẽ phong phú, sinh động và chắc chắn sẽ được thực hiện tốt, mang lại kết quả thiết thực, đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin cậy của Đảng, của nhân dân./.

 

CHỦ TỊCH

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

(Đã ký)

Phạm Thế Duyệt


Số lượt người xem: 3Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
August 16
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

 

            Đại hội lần thứ X của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đại hội đã kiểm điểm và đánh giá những thành tựu của nhân dân ta trong 5 năm qua (2001 - 2005) và của 20 năm đổi mới, đồng thời đề ra những quyết sách chiến lược nhằm tạo nên bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

             Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm mục tiêu tiếp tục thực hiện Chương trình hành động do Đại hội VI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra với quyết tâm cao, đổi mới toàn diện và mạnh mẽ mọi hoạt động của Mặt trận theo tinh thần năng động và sáng tạo, góp phần tạo nên sự chuyển biến mới trong các tầng lớp nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

             Theo mục tiêu trên, chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng cần tập trung vào những nội dung chính sau đây:

             1- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhằm tạo sự nhất trí, tin tưởng, phấn khởi của nhân dân về những thành tựu rất quan trọng trong kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới, nhận thức đúng đắn những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng trong thời kỳ mới, đặc biệt là chủ trương nhất quán của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và vị trí vai trò rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước vững mạnh. Trên cơ sở đó, góp phần tạo sự nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, đội ngũ trí thức, doanh nhân, kiều bào và thân nhân..., quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành một khối vững chắc, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

             2- Động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước, đồng thời tăng cường giám sát phong trào thi đua, chống bệnh thành tích, gắn liền thi đua với khen thưởng một cách chính xác, trung thực, đúng người, đúng việc nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, khai thác mọi tiềm năng, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006 và 5 năm 2006 - 2010, góp phần đưa đất nước ra khỏi tình trạng nước kém phát triển. Cụ thể là:

             - Phối hợp, thúc đẩy phong trào thi đua làm kinh tế giỏi trong các tầng lớp nhân dân. Động viên mỗi người, mỗi hộ đều phấn đấu làm giàu cho mình, cho cộng đồng, đất nước, có thu nhập chính đáng, nâng cao đời sống. Uỷ ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên cần tổ chức phong trào thi đua cụ thể.

             - Tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành để giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như: việc làm, giáo dục, y tế, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, chống tiêu cực trong đời sống văn hóa. Gắn liền phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi với xây dựng xã hội học tập góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

             - Tiếp tục nâng cao chất lượng hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Hướng dẫn thực hiện tốt Thông tri số 21 về việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Thông tri số 20 về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; Thông tư liên tịch số 01 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Chủ động lồng ghép các Nghị quyết liên tịch, các chương trình quốc gia vào hai cuộc vận động, làm cho hai cuộc vận động phong phú, hiệu quả, thiết thực.

             - Vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh phòng chống sự phá hoại khối đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch.

             - Vận động toàn dân phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa theo kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27-7). Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh đối với người có công, nhằm phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc ta theo Lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

          3- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh. Cụ thể là:

             - Uỷ ban Mặt trận các cấp tập hợp ý kiến nhân dân, đề xuất với Đảng và Nhà nước những kiến nghị nhằm củng cố hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trong công tác cán bộ Mặt trận, góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng người có đức, có tài. Góp phần phát hiện và ủng hộ việc thay thế kịp thời những người không đủ tiêu chuẩn trong bộ máy Đảng, Nhà nước. Bảo vệ những người trung thực, thẳng thắn trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

             - Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật trên các lĩnh vực, đối với các thành phần kinh tế, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Phát hiện và đề xuất giải pháp khắc phục những bất hợp lý trong công tác quản lý xã hội.

             - Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 10-1-2006 về việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tri số 17/TTr-MTTW ngày 21-4-2006 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết nói trên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

             - Chỉ đạo kế hoạch thí điểm chủ trương Mặt trận giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, kịp thời sơ kết, rút kinh nghiệm để thực hiện rộng rãi chủ trương này theo kế hoạch chung. Nâng cao chất lượng việc Mặt trận Tổ quốc chủ trì tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu và trưởng thôn.

             - Uỷ ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tích cực tiếp tục phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, kể cả kiều bào. Chủ động, tích cực góp phần thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thực hiện các chính sách về quyền lợi của người dân. Làm tốt công tác Thanh tra nhân dân, góp phần thực hiện công tác hoà giải, giải quyết việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân tại từng địa bàn dân cư một cách thiết thực.

             - Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp thiết thực để phát huy dân chủ nâng cao ý thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong cuộc bầu cử các cơ quan dân cử nhằm chọn được những người xứng đáng vào các cơ quan này.

             - Đề xuất với Đảng và Nhà nước xây dựng và ban hành cơ chế chính sách để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội  theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trên cơ sở đó, Mặt trận Trung ương có kế hoạch xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện đề án giám sát và phản biện xã hội. Trước mắt làm tốt việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định, đồng thời phản ảnh kịp thời ý kiến của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

             - Đề xuất với Đảng xây dựng quy chế làm việc giữa Ban Bí thư, Bộ Chính trị với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và hiệp thương dân chủ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảm bảo Đảng là người lãnh đạo đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

           4- Thực hiện Đề án công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả". Tích cực mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế của Uỷ ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, chú ý hơn đến các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế tại Việt Nam. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới. Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ các nước để phát triển kinh tế, xã hội.

             Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người, đấu tranh chống lợi dụng "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để can thiệp nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. 

            Vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo quan hệ tốt với bè bạn quốc tế đến làm ăn, học tập, giao lưu... tại Việt Nam. 

            5- Tiếp tục tăng cường tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Chương trình Đại hội VI đã đề ra theo hướng thiết thực quan tâm đến cơ sở và địa bàn dân cư, khắc phục tình trạng hành chính hoá, Nhà nước hoá hoạt động của Mặt trận. Cần đặc biệt quan tâm: 

            - Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp Mặt trận, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Mặt trận và các tổ chức thành viên. Đề xuất các giải pháp giải quyết những vướng mắc trong công tác tổ chức, cán bộ, trong chính sách đối với cán bộ Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. 

- Hàng năm kiểm điểm việc thực hiện các qui chế phối hợp, các nghị quyết liên tịch đã ký kết với các tổ chức hữu quan, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình phối hợp cho năm sau.

             - Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận các cấp bằng cách: xây dựng qui hoạch, xây dựng chương trình nội dung, cải tiến phương thức bồi dưỡng, đồng thời củng cố tổ chức làm công tác này. Uỷ ban Mặt trận các cấp cần mở rộng diện bồi dưỡng kiến thức về công tác Mặt trận cho cán bộ các tổ chức  thành viên của Mặt trận và các ủy viên Uỷ ban Mặt trận các cấp.

             - Củng cố, kiện toàn và có cơ chế để phát huy vai trò tích cực của các tổ chức tư vấn, của các cá nhân tiêu biểu và cộng tác viên, giúp Uỷ ban Mặt trận làm tốt các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

             - Nâng cao chất lượng các cơ quan báo chí của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Kiểm điểm và đề ra kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về đổi mới và nâng cao chất lượng Báo Đại Đoàn Kết. Nâng cao chất lượng của Tạp chí Mặt trận.

             - Kiến nghị với Nhà nước đổi mới cơ chế cấp phát tài chính, tạo điều kiện chủ động cho mọi hoạt động của Mặt trận.

             Để tổ chức thực hiện tốt 5 nội dung lớn trên đây, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận các cấp và từng tổ chức thành viên căn cứ vào điều kiện cụ thể mà xây dựng kế hoạch cho từng công việc. Kế hoạch đó cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức tiến hành, phân công trách nhiệm, xác định tiến độ và qui định những điều kiện bảo đảm. Căn cứ vào chương trình chung với những nội dung trên đây, Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần bổ sung những nội dung cần thiết tùy theo đặc điểm của mỗi tổ chức, mỗi cấp. Như vậy chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng sẽ phong phú, sinh động và chắc chắn sẽ được thực hiện tốt, mang lại kết quả thiết thực, đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin cậy của Đảng, của nhân dân./.

 

CHỦ TỊCH

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

(Đã ký)

Phạm Thế Duyệt

Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)