Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts
 

 Posts

 

September, 2013

September 24
Công văn số 3828/MTTW-BTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
September 24
Kế hoạch số 384/KH-MTTW-BTT ngày 24 tháng 9 năm 2013
September 11
Quyết định số 08 /QĐ-MTTW-ĐĐ ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ Việt Nam