Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts
 

 Posts

 

April, 2013

April 27
Hướng dẫn số 96 /HD-MTTW-BTT ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
April 11
Hướng dẫn số 93/HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do
April 08
Hướng dẫn số 91 /HD-MTTW-BTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản