Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts
 

 Posts

 

February, 2013

February 27
Hướng dẫn số 86 /HD-MTTW-BTT ngày 25 tháng 2 năm 2013 cùa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013 trong hệ thống Mặt trận
February 27
Kế hoạch số 332 /KH-MTTW-BTT ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
February 25
Hướng dẫn số 85 /HD-MTTW-BTT ngày 23 tháng 2 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác dân tộc, công tác tôn giáo năm 2013
February 15
Thông báo số 197 /TB-MTTW- BTT ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác chuẩn bị , tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của MTTQ Việt Nam
February 05
Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác phong trào năm 2013
February 03
Hướng dẫn số 80/HD-MTTW-BTT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013