Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts
 

 Posts

 

January, 2013

January 25
Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2013
January 24
Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013
January 03
Kế hoạch số 317/KH-MTTW-BTT ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992