Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Posts
 

 Posts

 

November, 2012

November 23
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
November 18
Hướng sẫn số 74/HD-MTTW-BTT ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012