Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Thông tri 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 về thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (2019 - 2024) thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2019.
(04-08-2020) | Xem chi tiết
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (2019 - 2024)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.
(04-08-2020) | Xem chi tiết
Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT ngày 12/02/2015
Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về Quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
(12-02-2015) | Xem chi tiết
Thông tri số 29/TTr-MTTW-BTT ngày 12/6/2014
Thông tri số 29/TTr-MTTW-BTT ngày 12/6/2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về Quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
(12-06-2014) | Xem chi tiết
Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
(17-04-2014) | Xem chi tiết
Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới
(18-10-2011)   Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011
(11-10-2011) | Xem chi tiết
Tho6ng tri 12/TTr-MTTW-BTT ngày 23 tháng 09 năm 2010 Hướng dẫn góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng
Thông tri 12/TTr-MTTW-BTT ngày 23 tháng 09 năm 2010
(27-09-2010) | Xem chi tiết
Thông tri số 07 /TT - MTTW - BTT ngày 12 tháng 9 năm 2010 Hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Thông tri số 07 /TT - MTTW - BTT ngày 12 tháng 9 năm 2010
(18-09-2010) | Xem chi tiết
Thông tư Liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 1 năm 2008 về Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc cấp tỉnh
Thông tư Liên tịch 03/2008
(28-06-2010) | Xem chi tiết
Thông tri 03/TTr-MTTW-BTT ngày 26 tháng 05 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thông tri 03/TTr-MTTW-BTT ngày 26 tháng 05 năm 2010
(31-05-2010) | Xem chi tiết
Thông tri số 36/TTr-MTTW- của BTT UBTWMTTQ Việt Nam ngày 16 tháng 9 năm 2009 về Hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Thông tri số 36/TTr-MTTW
(24-09-2009) | Xem chi tiết
Thông tri số 34/TTr-MTTW-BTT, ngày 17 tháng 4 năm 2009 của BTT UBTW MTTQ VN về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”
Thông tri số 34/TTr-MTTW-BTT
(03-06-2009) | Xem chi tiết
Thông tri số 33 ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Về việc vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi.
HoatDongAnh/FileDinhKem/2008/06/thongtri33 cuaMTTW.doc Thông tri số 33 ngày 18 tháng 4 năm 2008
(09-06-2008) | Xem chi tiết
Thông tư liên tịch số 03/2008/ TTLT - BTC - UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 1 năm 2008 về Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉ
Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(10-05-2008) | Xem chi tiết
Thông tri 32 ngày 04/4/2008 MTTW Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII
HoatDongAnh/FileDinhKem/2008/05/thongtri32MTTQTW.doc Thông tri 32 ngày 04/4/2008 MTTW
(07-05-2008) | Xem chi tiết
Thông tri số 29/TTR - MTTW, ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Về việc tổ chức phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, lập thành tích chào mừng Đại
HoatDongAnh/FileDinhKem/2008/02/thongtri29MTTW.doc Thông tri số 29/TTR - MTTW, ngày18/02/2008
(28-02-2008) | Xem chi tiết
Thông tri 28 của MTTW về hướng dẫn đại hội MTTQ xã phường thị trấn
Thông tri 28 của MTTW
(18-02-2008) | Xem chi tiết
Thông tri số 27 ngày 25 tháng 7 năm 2007 của UBTWMTTQVN về phối hợp triển khai, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
Thông tri số 27
(10-08-2007) | Xem chi tiết
Thông tri 24 ngày về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XII
Thông tri 24 của MTTW về bầu cử quốc hội khóa XII
(13-02-2007) | Xem chi tiết
THÔNG TRI số 22/TT-MTTW ngày ngày 05 tháng 7 năm 2006 Về việc triển khai, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         --------------------------                                                          -------------------   BAN THƯỜNG TRỰC                        Hà Nội, ngày 05  tháng 7 năm  2006 Số: 22/TT-MTTW THÔNG TRI Về việc triển kha...
(27-08-2006) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Tân Bình: phối hợp tuyên truyền xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến các giới Nhân dân
Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến hơn 80 đại biểu là các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo; cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc và đại diện thường trực Hội doanh nghiệp quận
Thủ Đức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn kết việc xây dựng công viên
Sáng 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn kết việc xây dựng công viên tại khuôn viên trụ sở Ủy ban MTTQ Thủ Đức, số 46 Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức.
Khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Phước Khánh xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi
Sáng ngày 20/02/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi phối hợp với chùa Phước Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi tổ chức Lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Tổ đình Phụng Sơn – Cơ sở tôn giáo thứ năm trên trên địa bàn Quận 11 ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”
Qua thời gian tuyên truyền, vận động của Cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường 02, sáng ngày 17/02/2023, Tổ đình Phụng Sơn phường 02, quận 11 đã chính thức tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)