Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Categories

Category : L���i k��u g���i

April 04
Lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững
August 10
Thư của Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt về kiềm chế tai nạn giao thông.
July 23
LỜI KÊU GỌI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM VỀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO ÐỀN ƠN ÐÁP NGHĨA
July 22
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn dân tham gia "đền ơn đáp nghĩa"