Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Categories

Category : Kế hoạch MTTW

December 28
Đề án 04 /ĐA-MTTW-BTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 về Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
May 20
Kế hoạch số 90/KH-BCĐ-ĐA1133 ngày 20 tháng 05 năm 2015
January 28
Kế hoạch số 43/KH-MTTW-BTT ngày 28 tháng 01 năm 2015
January 19
Kế hoạch số 41/KH-MTTW-BTT ngày 19 tháng 01 năm 2015
April 22
Kế hoạch số 472 /KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
April 17
Kế hoạch số 471/KH-MTTW-BTT ngày 17 tháng 4 năm 2014
February 25
Kế hoạch số 450/KH-MTTW-BTT ngày 25  tháng  02  năm 2014 của MTTW
November 19
Kế hoạch số 411/KH-MTTW-BTT ngày 18  tháng  11  năm 2013
October 04
Kế hoạch 387/KH-MTTW-BTT ngày 30  tháng 9  năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
September 24
Kế hoạch số 384/KH-MTTW-BTT ngày 24 tháng 9 năm 2013
1 - 10Next