Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Categories

Category : Th��ng tri MTTW

August 04
Thông tri 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 về thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
August 04
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (2019 - 2024)
February 12
Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT ngày 12/02/2015
June 12
Thông tri số 29/TTr-MTTW-BTT ngày 12/6/2014
April 17
Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
October 11
Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới
September 27
Tho6ng tri 12/TTr-MTTW-BTT ngày 23 tháng 09 năm 2010 Hướng dẫn góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng
September 18
Thông tri số 07 /TT - MTTW - BTT ngày 12 tháng 9 năm 2010 Hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
June 28
Thông tư Liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 1 năm 2008 về Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc cấp tỉnh
May 31
Thông tri 03/TTr-MTTW-BTT ngày 26 tháng 05 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
1 - 10Next