Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Văn bản của Mặt trận TW > Categories

Category : ����� c����ng

March 01
Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/09/2021 của Ban Bí thư ( khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
August 12
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
April 14
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2015)
March 25
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
October 06
Đề cương tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2014
September 06
Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
October 20
Tài liệu tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
September 16
Đề cương Tuyên truyền Ngày hội đại đòan kết dân tộc ở khu dân cư năm 2012
July 10
Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về biển, đảo
August 16
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2010
1 - 10Next