Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản pháp luật liên quan > Posts
 

 Posts

 

June, 2013

June 27
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
June 27
Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
June 27
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
June 22
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú - 2013
June 22
Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
June 20
Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi_năm 2013
June 19
Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh - năm 2013