Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản pháp luật liên quan > Posts
 

 Posts

 

February, 2013

February 20
Thông tư Liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
February 06
Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý