Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản pháp luật liên quan > Posts
 

 Posts

 

November, 2012

November 23
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
November 23
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
November 10
Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
November 01
Thông tư 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24 tháng 10 năm 2012