Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Thông tư 104/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03 tháng 07 năm 2015
Thông tư 104/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03 tháng 07 năm 2015 Về hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện.
(03-07-2015) | Xem chi tiết
Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT - BNV - BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015
Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT - BNV - BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
(14-04-2015) | Xem chi tiết
Thông tư số 28/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
Thông tư số 28/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
(31-10-2013) | Xem chi tiết
Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 07 năm 2013 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 07 năm 2013 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013
(28-04-2013) | Xem chi tiết
Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2013
Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ lao động Thương binh & xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
(02-03-2013) | Xem chi tiết
Thông tư Liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2013.
(20-02-2013) | Xem chi tiết
Công văn 10774/BGTVT-QLXD ngày 20/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải về Công khai, minh bạch thông tin các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
 (29-12-2012) Công văn 10774/BGTVT-QLXD ngày 20/12/2012
(29-12-2012) | Xem chi tiết
Thông tư 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24 tháng 10 năm 2012
Thông tư 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24 tháng 10 năm 2012 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội Vụ quy ịnh chi tiết một số Điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị Định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
(01-11-2012) | Xem chi tiết
Thông tư số 38/2010/TT-BCA của Bộ Công an ngày 12 tháng 10 năm 2010 Quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2010
(01-02-2012) | Xem chi tiết
Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2011Hướng dẫn một số điều của nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2011
(14-07-2011) | Xem chi tiết
Thông tư Số 17 /2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 19 tháng 5 năm 2011 về Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hộThông tư Số 17 /2011/
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2011
(11-06-2011) | Xem chi tiết
Thông tư số 71/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 05 năm 2011 về Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7 năm 2011 và thay thế Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15/8/2006 của Bộ Tài chính
(01-06-2011) | Xem chi tiết
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
 (23-02-2011) Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011
(28-02-2011) | Xem chi tiết
Thông tư 160/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2010
Thông tư 160/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phát động
(24-12-2010) | Xem chi tiết
Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17 tháng 09 năm 2010 về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 thay thế Thông tư liên tịch số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2004   Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV
(29-10-2010) | Xem chi tiết
Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC 04 tháng 12 năm 2006 về Hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
  Thông tư liên tịch số 04/2006  
(18-09-2010) | Xem chi tiết
Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
  Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010  
(11-08-2010) | Xem chi tiết
Thông tư Liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 1 năm 2008 về Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc cấp tỉnh
  Thông tư Liên tịch 03/2008  
(28-06-2010) | Xem chi tiết
Thông tư 160/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội
Thông tư 160/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2009 
(23-06-2010) | Xem chi tiết
Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31 tháng 05 năm 2010 về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, Đơn vị quân đội thực hiện quyết định số 289/QĐ -TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành luật dân quân tự vệ
  Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31 tháng 05 năm 2010  
(16-06-2010) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Tuyên dương 12 tập thể và 07 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Phú Thọ Hòa.
Sáng ngày 28/6/2022, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Phú Thọ Hòa thuộc địa phận phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Đến tham dự có ông Lê văn Thu - Ủy viên Thường trực/ Trưởng Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Huyền Tôn Nữ Diễm My – Phụ trách quận Tân Phú, ông Phạm Hưng Quốc Bảo – Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy Tân Phú; bà Nguyễn Thị Chiên - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy/ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, bà Trịnh Thị Mai Trinh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, chức sắc, chức việc các tôn giáo; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường. Đặc biệt là sự tham dự của 19 tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận quận là gương tiêu biểu được tuyên dương trong Hội nghị.
Phú Nhuận: tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 22/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền chính sách đối ngoại tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở Phật giáo trên địa bàn quận.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quận 4
Sáng ngày 11/6/2022, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương có buổi nói chuyện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nội dung chính về Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nhân, trí thức, kiều bào.
Quận 4: tuyên dương 20 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022
Sáng ngày 01/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 4 tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thu, Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)