Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Nghị định Số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập (17-07-2013)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013
(17-07-2013) | Xem chi tiết
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (27-06-2013)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013
(27-06-2013) | Xem chi tiết
Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (27-06-2013)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013. Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
(27-06-2013) | Xem chi tiết
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (27-06-2013)
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
(27-06-2013) | Xem chi tiết
Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 (22-05-2013)
Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013
(22-05-2013) | Xem chi tiết
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 về quy định chi tiết một số điều của Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (11-05-2013)
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
(11-05-2013) | Xem chi tiết
Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (09-04-2013)
Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2013
(09-04-2013) | Xem chi tiết
Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (08-04-2013)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013
(08-04-2013) | Xem chi tiết
Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý (06-02-2013)
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 3 năm 2013
(06-02-2013) | Xem chi tiết
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại (11-01-2013)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 (16-10-2012) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012
(11-01-2013) | Xem chi tiết
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ (05-01-2013)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013
(05-01-2013) | Xem chi tiết
Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức (20-12-2012)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013
(20-12-2012) | Xem chi tiết
Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (10-11-2012)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nghị định này thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
(10-11-2012) | Xem chi tiết
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo (10-10-2012)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
(10-10-2012) | Xem chi tiết
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại (10-10-2012)
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
(10-10-2012) | Xem chi tiết
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2012 về Sửa đổi (05-05-2012)
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2012 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
(05-05-2012) | Xem chi tiết
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2012 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (25-04-2012)
 (02-05-2012) Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2012 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010
(25-04-2012) | Xem chi tiết
Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2012 về Chế độ phụ cấp công vụ (19-04-2012)
 19-04-2012) Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2012 
(19-04-2012) | Xem chi tiết
Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 về Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (11-04-2012)
 (11-04-2012) Nghị định số 27/2012/NĐ-CP
(11-04-2012) | Xem chi tiết
Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 (10-04-2012)
Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 về Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
(10-04-2012) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/ 11-6-2019)
Nhìn lại chặng đường 71 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, có thể khẳng định rằng: Mọi thành quả của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay đều gắn liền với việc quán triệt và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.
BÌNH CHÁNH TỔ CHỨC VỀ NGUỒN VIẾNG MỘ CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC – THÂN SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Sáng ngày 01/6/2019, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh bắt đầu chuyến đi về nguồn viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.
Quận 8 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và đề xuất mô hình, công trình thực hiện các Cuộc vận động do hệ thống Mặt trận phát động gắn với nội dung 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với nội dung 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đánh giá hiệu quả những mô hình, công trình hệ thống MTTQ Quận và cơ sở phát động trong thời gian qua, sáng ngày 30/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và đề xuất mô hình, công trình thực hiện các Cuộc vận động do hệ thống Mặt trận phát động gắn với nội dung 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Mặt trận huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 23/5, tại phòng họp khối vận, UB MTTQ Huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)