Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Văn bản pháp luật liên quan > Categories

Category : Quy ch���

October 06
Quy chế hoạt động Ban quản lý quỹ Vì Người nghèo Thành phố HCM
April 18
Quy chế quản lý người sau cai nghiện của TP HCM năm 2003
April 18
Quy chế quản lý người sau cai nghiện của UBND TP năm 2003
November 27
Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Vì người nghèo thành phố Hồ Chí Minh
September 12
Quy chế quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
September 12
Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
June 18
Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn