Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Văn bản pháp luật liên quan > Categories

Category : Quy���t �����nh Ch��nh ph��� v�� c��c B���, Ng��nh

May 28
Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2014
December 12
Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013
January 02
Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 12 năm 2011 Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù
December 27
Quyết định 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định hội có tính đặc thù
December 18
Quyết định Số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 Về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
November 18
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam pu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ng
June 21
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
June 06
Quyết định Số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
June 03
Quyết định 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thu lao đối với những người đã nghỉ hưu chữ chức danh lảnh đạo chuyên trách tại các hội
April 04
Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống
1 - 10Next