Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Văn bản pháp luật liên quan > Categories

Category : Ph��p l���nh

December 10
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 20 tháng 10 năm 2012
July 16
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012
July 03
Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm của Tòa án nhân dân
September 19
Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 về tín ngưỡng, tôn giáo
April 17
Pháp lệnh về dân số sửa đổi năm 2008
September 14
Pháp lệnh của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội số 10/2003/Pl-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 phòng, chống mại dâm
August 17
Pháp lệnh ưu đãi người có công (sửa đổi) năm 2007
May 05
Pháp lệnh sửa đổi xử lý vi phạm hành chính năm 2008
August 30
Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh
June 13
Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998 - Sửa đổi năm 2000 - Sửa đổi năm 2003
1 - 10Next