Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Công văn số 3828/MTTW-BTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (24-09-2013)
Công văn số 3828/MTTW-BTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam V/v góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(24-09-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 104 /KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố về Tổ chức phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở, quận, huyện; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (09-09-2013)
Kế hoạch số 104 /KH-MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013
(09-09-2013) | Xem chi tiết
Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (09-09-2013)
Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(09-09-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 103 /KH-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII n (07-09-2013)
Kế hoạch số 103 /KH-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 9 năm 2013
(07-09-2013) | Xem chi tiết
Công văn 639 / MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Về xét đề nghị khen thưởng hình thức Bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhân Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở, quận, huyện nhiệm k (05-09-2013)
Công văn 639 / MTTQ-BTT ngày 09 tháng 9 năm 2013
(05-09-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 89 /KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố về Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ (2013-2018) trọng tâm là các đơn vị làm điểm (20-08-2013)
Kế hoạch số 89 /KH-MTTQ-BTT ngày 20 tháng 8 năm 2013
(20-08-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 77 /KH-MTTQ ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở và quận, huyện tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần (31-07-2013)
Kế hoạch số 77 /KH-MTTQ ngày 31 tháng 7 năm 2013
(31-07-2013) | Xem chi tiết
Kế hoạch số 371/KH-MTTW-BTT ngày 29 tháng 7 năm 2013 (29-07-2013)
Kế hoạch số 371/KH-MTTW-BTT ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
(29-07-2013) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 89 - HD/BTGTW ngày 26/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương (26-07-2013)
Hướng dẫn số 89 - HD/BTGTW ngày 26/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
(26-07-2013) | Xem chi tiết
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất (19-07-2013)
Thời gian tiến hành đại hội: cấp cơ sở thực hiện từ quý IV năm 2013; cấp quận, huyện hoàn thành trong tháng 4 năm 2014; cấp thành phố tổ chức đại hội vào cuối quý II năm 2014
(19-07-2013) | Xem chi tiết
Thông tri số 22-TT/TU ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Thường trực Thành uỷ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019 (18-07-2013)
Thông tri số 22-TT/TU ngày 17 tháng 7 năm 2013
(18-07-2013) | Xem chi tiết
Công văn 3651/MTTW-BTT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam độ tuổi tái cử (18-07-2013)
Công văn 3651/MTTW-BTT ngày 18 tháng 7 năm 2013
(18-07-2013) | Xem chi tiết
Công văn số 429/UBMT-BTT ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố V/v lập danh sách nhân sự không đủ tuổi tái cử Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ mới (04-07-2013)
Công văn số 429/UBMT-BTT ngày 04 tháng 7 năm 2013
(04-07-2013) | Xem chi tiết
Thông tri số 24/TT-MTTW-BTT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (31-05-2013)
Thông tri số 24/TT-MTTW-BTT ngày 30 tháng 5 năm 2013
(31-05-2013) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 04 /HD-UBMT-BTT ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2013 - 2018 (29-05-2013)
Hướng dẫn số 04 /HD-UBMT-BTT ngày 29 tháng 5 năm 2013
(29-05-2013) | Xem chi tiết
Hướng dẫn số 05 /HD-UBMT-BTT ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp năm 2013 ( Phục vụ cho Đại hội Mặt trận cơ sở ) (29-05-2013)
Hướng dẫn số 05 /HD-UBMT-BTT ngày 29 tháng 5 năm 2013
(29-05-2013) | Xem chi tiết
Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng về về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) (21-05-2013)
Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí Thư Trung Ương
(21-05-2013) | Xem chi tiết
Công văn 4711-CV/BTVTW ngày 16/5/2013 của Ban tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội các cấp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị (17-05-2013)
Công văn 4711-CV/BTVTW ngày 16/5/2013
(17-05-2013) | Xem chi tiết
Thông báo số 197 /TB-MTTW- BTT ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Công tác chuẩn bị , tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của MTTQ Việt Nam (15-02-2013)
Thông báo số 197 /TB-MTTW- BTT ngày 06 tháng 2 năm 2013
(15-02-2013) | Xem chi tiết
Công văn Số 3950-CV/BTCTW ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương về Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội (19-12-2012)
Công văn Số 3950-CV/BTCTW ngày 20 tháng 12 năm 2012
(19-12-2012) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Tân Bình: phối hợp tuyên truyền xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến các giới Nhân dân
Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến hơn 80 đại biểu là các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo; cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc và đại diện thường trực Hội doanh nghiệp quận
Thủ Đức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn kết việc xây dựng công viên
Sáng 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn kết việc xây dựng công viên tại khuôn viên trụ sở Ủy ban MTTQ Thủ Đức, số 46 Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức.
Khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Phước Khánh xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi
Sáng ngày 20/02/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi phối hợp với chùa Phước Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi tổ chức Lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Tổ đình Phụng Sơn – Cơ sở tôn giáo thứ năm trên trên địa bàn Quận 11 ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”
Qua thời gian tuyên truyền, vận động của Cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường 02, sáng ngày 17/02/2023, Tổ đình Phụng Sơn phường 02, quận 11 đã chính thức tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)