Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tiến tới Ðại hội MTTQ các cấp NK 2013 - 2018 > Categories

Category : C��c v��n b���n li��n quan �����n �����i h���i

September 28
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII
September 23
Các hoạt động liên quan đến đại hội
September 19
Công văn số 4820/UBND-VX ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
September 06
Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019)
March 13
Kế hoạch số 27 /KH-MTTQ-BTT ngày 13 tháng 3 năm 2014
November 11
Kế hoạch số 128/KH-MTTQ-BTT ngày 11 tháng 11 năm 2013
October 12
Đề cương xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ quận, huyện nhiệm kỳ 2014-2019
October 08
Hướng dẫn số 10 /HD-MTTQ-BTT ngày 08 tháng 10 năm 2013
October 07
Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền số 116/KH-UBMT-TBTT ngày 07 tháng 10  năm 2013
October 01
Các văn bản về chương trình Đại hội, Quyết định chuẩn y, danh sách BTT, danh sách thành viên Uỷ ban nhiệm kỳ mới
1 - 10Next