Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Chính trịThứ 5, Ngày 03/11/2016, 19:35

Dưới ngọn cờ vinh quang của “Hội phản đế đồng minh” & Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - sức mạnh sáng ngời niềm tin

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016)

  Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã quyết định thành lập một tổ chức yêu nước tập hợp rộng rãi nhân dân, là Mặt trận Dân tộc thống nhất của toàn dân, nhằm tập hợp và lãnh đạo quần chúng, các loại hình đoàn kết, đấu tranh, vì mục tiêu độc lập - tự do - hòa bình của toàn dân tộc Việt Nam.

 Án nghị quyết về vấn đề phản đế… 

Tiếp theo đó, trong Án nghị quyết về vấn đề phản đế mà Đảng ta đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I (tháng 10/1930) nêu rõ sự cấp thiết phải thành lập Mặt trận Thống nhất phản đế (một tên gọi được thay đổi của Mặt trận Dân tộc thống nhất). Và từ ngày nổ ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, ngày 18/11/1930, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh - đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã ra đời và về sau, ngày này (18/11) trở thành ngày kỷ niệm truyền thống, còn gọi là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Từ đây phong trào lãnh đạo của Đảng đã ta có tổ chức mang tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, các Đoàn thể, LL trí thức và mọi tầng lớp công - nông -binh…đã trở thành một lực lượng mạnh, tập hợp những sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc.

Trong các bước phát triển tiếp theo, chúng ta thấy vào tháng 3 năm 1935, Đại hội Đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương (lần thứ I) đã thông qua nghị quyết về công tác Phản đế liên minh, quyết định thành lập và thông qua điều lệ của tổ chức nhằm tập hợp tất cả các lực lượng phản đế toàn Đông Dương.

Điều lệ Đồng minh phản đế ở Đông Dương, ra mắt do Hội Phản đế Đồng minh  công bố vào năm 1930, với những nội dung ngằn gọn nhưng rất cụ thể, như sau:

1.   Tên: "Đại đồng minh phản đối đế quốc chủ nghĩa và mưu dân tộc độc lập - Phân bộ Đông Dương" (gọi tắt là: “Đồng minh phản đế”).

2.   Mục đích: Đồng minh phản đế ở Đông Dương đoàn kết lực lượng c.m phản đế lại để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, mưu việc hoàn toàn độc lập cho xứ Đông Dương và binh vực phong trào giải phóng ở các thuộc địa và bán thuộc địa.

3.   Điều kiện vào hội: Đoàn thể nào có tánh chất cách mạng phản đế nếu thừa nhận mục đích và điều lệ của hội, tuân theo kế hoạch hành động của hội thì được vào hội. 
Chú ý: Những người không ở trong một đoàn thể nào cũng có thể vào hội được. Điều kiện vào hội cũng như điều kiện đối với các đoàn thể.

4.   Tổ chức: Đồng minh tổ chức theo lối địa phương. Những đoàn thể có chân trong một hội và ở trong một tỉnh, hoặc một xứ hợp lại thành làm phân hội tỉnh, hoặc phân hội xứ Các phân hội xứ hợp lại thành Đồng minh phản đế ở Đông Dương.

Hội nghị: Đại hội của Phân bộ Đông Dương là cơ quan lớn nhứt của hội. Đại hội mỗi nǎm khai một lần, đại biểu đi khai hội do các đoàn thể có chân trong hội tuyển cử. Đại hội dự định kế hoạch tranh đấu phản đế và cử ra một Ban, Tổng bí thư ở Đông Dương để làm việc hằng ngày. Trong khoảng hai kỳ đại hội thì ban Tổng bí thơ là cơ quan cao nhứt của hội.

Hội nghị toàn xứ là cơ quan lớn nhứt trong một xứ, mỗi nǎm khai hai lần đại biểu đi dự hội nghị do các đoàn thể có chân trong hội và ở trong một xứ cử ra. Hội nghị cử ra một ban cáu sự xứ, để làm việc hằng ngày. Trong khoảng hai kỳ hội nghị thì ban ấy là cơ quan lớn nhứt trong một xứ. 

Hội nghị tỉnh là cơ quan cao nhứt trong một tỉnh, mỗi nǎm khai hội hai lần. Đại biểu đến dự hội do các đoàn thể có chân trong hội và ở trong một tỉnh cử ra.

Hội nghị cử ra một ban cán sự tỉnh để làm việc hằng ngày. Trong khoảng hai kỳ hội nghị tỉnh thì ban ấy là cơ quan cao nhứt trong một tỉnh.

5.   Kinh phí: Tài chánh của hội do tiền quyên và tiền nguyệt phí của các đoàn thể, hoặc của các người hội viên. Số nguyệt phí do Ban Tổng bí thư định.

6.   Kỷ luật: Số ít phải theo số nhiều, hạ cấp phải theo thượng cấp. Nếu hành động trái với chương trình làm việc của hội và đã bị phê bình rồi mà không sửa đổi thì bị khai trừ. (Nguồn Tài liệu lưu trữ VP Trung ương tại Hà Nội)

Tuy rất ngắn gọn, song từ tên gọi, mục đích, ý nghĩa, nội dung… của bản Điều lệ Phản đế liên minh chỉ một trang giấy này, đã cho thấy sự tập hợp quần chúng rộng rãi và linh hoạt mà Điều lệ Hội phản đế đồng minh, sau khi ra đời đã nêu rõ. 

Sau khi ra đời, Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đã từ Điều lệ đồng minh phản đế mà tập hợp những lực lượng rộng rãi, để đầu tranh. Từ đây, qua những bước đường phát triển của dân tộc ta, dưới ngọn cờ của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay là một bộ phận trong hệ thống chính trị của Nhà nước Việt Nam, là hình thức hiện tại của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-  tên chung cho nhiều hình thức tổ chức được thành lập trong những giai đoạn cách mạng khác nhau.

Từ ngày thành lập, tùy đặc điểm của từng thời kỳ cách mạng, mà Mặt trận mang các tên gọi khác nhau, song vẫn là một mục tiêu, một ý nghĩa, một hành động, đó là: Hội Phản đế Đồng minh (1930), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936), Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế (1939), Mặt trận Việt Minh (1941), Mặt trận Liên Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ở miền Bắc, 1955), Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960), Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (1968), và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cả nước từ 1977 đến nay. Từ năm 1986, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sau khi quyết định, đã lấy ngày 18 tháng 11 hàng năm là Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Trải qua 86 năm tồn tại và phát triển với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song Hội phản đế đồng minh hay Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (về sau) ngay từ khi ra đời trở thành ngộn cờ trong tập hợp mọi lực lượng yêu nước, cùng chí hướng đấu tranh bất kể là dân tộc nào, đảng phái, tôn giáo nào… cùng vì mục tiêu chung, là đấu tranh vì độc lập-tự do trong chủ trương phản đế toàn Đông Dương. Đó là tiêu chí hàng đầu, nhằm mục đích chung là mở rộng hàng ngũ những người yêu nước và cách mạng từ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, tạo ra sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các lực lượng của dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và lãnh đạo cho từng giai đoạn cách mạng về sau.

Và từ đầu đến nay, trãi qua 86 năm, trong vai trò cực kỳ quan trọng với Tổ quốc là  kết nối mọi nguồn sức mạnh vĩ đại, để cùng đấu tranh đưa đến những chiến công hiển hách của khối đại đoàn kết dân tộc. Vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đã được bắt đầu bằng Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh ngày 18/11/1930 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, do Tổng Bí thư Trần Phú ký và ban hành, sẽ mãi mãi được ghi đậm bằng những trang vàng chói lọi trong lịch sử vinh quang của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh, vì những mục tiêu to lớn mà Hội Phản đế đồng minh và sau này Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phấn đấu, là kết nối, tập hợp được tất cả những sức mạnh của 54 dân tộc anh em, để làm cho những đế quốc to và lớn nhất trên thế giới, phải khuất phục trước ý chí sức mạnh con người Việt Nam.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc Mặt trận Việt Minh Liên Việt.

(ảnh tư liệu chụp lưu niệm ở chiến khu Việt Bắc, tháng 3-1951)

Kế thừa những bước đi vẽ vang của Đảng, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam qua những bước đi đã làm nên nhiều chiến công hiển hách mà nhân dân ta ở hai miền Nam-Bắc đã làm nên, là thống nhất đất nước, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, để mãi mãi dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt 86 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chứng minh ngọn cờ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã khẳng định: “Chính sách Mặt trận là chính sách quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng” và đó là ngọn cờ đã viết nên những trang sử vàng vinh quang dưới ngọn cờ Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam & nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 86 năm qua.

Kế thừa và phát triển Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay cùng các đoàn thể Chính trị Xã hội có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp “Đoàn kết - Đoàn kết  - đại đoàn kết/ Thành công - thành công-Đại thành công” mà  lúc còn sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã khẳng định chân lý sáng ngời đó.

Ngày nay, kế tục vai trò lịch sử của các hình thức tổ chức Mặt trận trước đây, thực hiện Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chủ trương: Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mỗi người Việt Nam, xóa bỏ mặc cảm, không phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp, dân tộc ở trong nước hay ở nước ngoài, đều vì mục tiêu: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

    Tại miền Nam và Khu Sài Gòn – Gia Định, ngay sau khi Mặt trận DT GP miền Nam ra đời tháng 12/1960 thì Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Khu Sài Gòn – Gia Định cũng được thành lập. Ban Trí vận - Mặt trận đã được thành lập đầu tiên, gồm chủ yếu là các trí thức, nhân sỹ tại Sài Gòn - Gia Định để chịu trách nhiệm vận động các đối tượng trí thức, tôn giáo, giáo chức, tư sản dân tộc ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Từ yêu cầu của tình mới, Mặt trận DT GP miền Nam chủ trương xuất bản tờ tạp chí lấy tên là “Trí thức mới” và bản tin “Sài Gòn vùng lên” nhằm đăng tải các tin tức về cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng ở miền Bắc, các quan điểm của Mặt trận về các vấn đề trong nước, nhất là ở miền Nam và với bạn bè anh em quốc tế, được quan tâm nhiều vào lúc bấy giờ, để vừa thông tin, vừa là tài liệu cho các trí thức, nhân sỹ trong Ban Trí vận - Mặt trận lấy làm cẩm nang truyên truyền nhân dân về chủ trương, chính sách Mặt trận DTGP miền Nam, cùng đấu tranh vì thống nhất hoàn toàn của nhân dân Việt Nam.

 

Phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5/1938

tại khu Đấu Xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị) hàng vạn người tham dự.

Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn là sự tập hợp của hàng ngàn nhân sỹ, trí thức có truyền thống yêu nước, dũng cảm đấu tranh và kiên cường nhưng cũng mang đầy nhân bản của tình thương và lòng bao dung. Từ những vùng đất là nơi cưu mang cho nhiều lãnh tụ của Đảng ta, nơi nhà văn hoá kiệt xuất Nguyễn Ai Quốc đã vào làm cuộc đời người công nhân, trước khi ra đi tìm đường cứu nước; Sài Gòn đã chở che, bảo vệ, kết gắn được những phong trào cách mạng của miền Nam, và cả nước. Những năm tháng kẻ thù lùng bắt ráo riết của thời kỳ 1930 – 1945, là nơi chở che cho Trung ương Đảng qua nhiều năm với bao thử thách, ác liệt. Thời kỳ 1960 - 1975 tại Sài Gòn–Gia Định là thời kỳ  thử thách quyết liệt nhất, gian khổ nhất, hy sinh nhiều nhất của những trí thức, lực lượng yêu nước, cán bộ Mặt trận DT GP Khu Sài Gòn. Từ đây đặt ra sự sống còn trong cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của chúng đối với nhân dân miền Nam.

Dưới ngọn cờ chính nghĩa của Mặt trận DT GP miền Nam và UB Mặt trận DT GP Khu Sài Gòn, suốt 15 năm từ khi thành lập đến ngày giải phóng, các phong trào vận động nhân dân, trí thức đã kết thành một sức mạnh rộng lớn, tập hợp đông đảo các tầng lớn nhân dân, không phân biệt tôn giáo, đảng phái cùng vì một mục tiêu giaỉ phóng miền Nam,thống nhất nước nhà. Các cuộc đấu tranh trong lòng địch, các vùng nông thôn, mà Mặt trận đoàn kết gắn các LL Trí thức, nhân sỹ, công nhân, nông dân miền Nam. Sài Gòn - Gia Định đã trở thành trung tâm trong vận động, kể cả phong trào học sinh, sinh viên, các cuộc đấu tranh qua báo chí tại Sài Gòn những năm 1968 – 1973…làm cho Mỹ-nguỵ phải luôn luôn tìm cách đối phó. Đây là những nền tảng đi đến Xuân Mậu thân 1968 và cao nhất là Đại thắng mùa Xuân 1975, viết nên những trang sử vàng chói lọi để giải phóng Sài Gòn - Gia Định và miền Nam

Từ ngọn nguồn đó, lá cờ vinh quang của Hội Phản đế đồng minh, rồi Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà tiêu biểu là đại đoàn kết từ các dân tộc trong 54 dân tộc anh em, tấm lòng với đất nước của các tôn giáo, tầng lớp, nhân sỹ, trí thức… luôn vì mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết- đoàn kết- đại đoàn kết. Thành công - thành công- đại thành công”./.           

Thạc sĩ Phạm Bá Nhiễu


Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Bình Thạnh - Phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người”
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019). Sáng ngày 14/8/2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban nhân dân quận phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người” bộ ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quận 4 tổ chức Hội thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Kết quả Hội thi: tập thể đơn vị Phường 8 đạt giải nhất; giải nhì tập thể đơn vị Phường 12; giải ba tập thể đơn vị Phường 3 và Phường 6; giải khuyến khích gồm: tập thể đơn vị Phường 10, Phường 15 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4; giải phong trào tập thể đơn vị Phường 5.
Hội thi “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019
Tham gia Hội thi có 12 đội là cán bộ Mặt trận, lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Cựu chiến binh, công đoàn viên cơ sở đang làm việc và sinh sống trên địa bàn quận Tân Phú. Các đội thi trải qua các nội dung như: phần thi tự giới thiệu, phần thi trắc nghiệm và phần thi kể chuyện gương sáng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, hội viên, công đoàn viên và nhân dân.
Quận 7 tổ chức hành trình về nguồn “Theo dấu chân Người”
Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQVN Quận 7 đã tổ chức dâng hương dâng hoa báo công với Bác về tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 và 10 phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đoàn đã tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan tìm hiểu di tích Trường Dục Thanh, đây là ngôi trường Bác đã dừng chân dạy học một thời gian trước khi vào Sài Gòn trong chuyến xuất ngoại tìm đường cứu nước
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)