Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Chính trịThứ 2, Ngày 26/09/2016, 17:35

Suy nghĩ về công tác dân vận và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức

 

 

Nhân kỷ niện 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2016)

          Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong thời gian từ năm 1998 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược về công tác dân vận[1]. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã khẳng định: “Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.

Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố cũng đã cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo thực hiện công tác dân vận[2]. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm, sáng tạo ra nhiều cách làm hay, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, xác định được mô hình phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tình hình địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó phát triển rộng khắp là phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, hệ thống chính quyền có nhiều chuyển biến sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác dân vận của chính quyền” kết hợp với quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp … Cùng với kết quả hoạt động chung của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố[3]

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác dân vận của cả nước nói chung và của thành phố nói riêng vẫn còn những vấn đề cần phải tiếp tục chấn chỉnh và đổi mới, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước. Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”, nêu rõ: Trong những năm vừa qua, công tác dân vận của cơ quan nhà nước được cấp ủy, cơ quan nhà nước các cấp quan tâm, tích cực thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và đã đạt được kết quả quan trọng … Tuy nhiên, công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa được quan tâm đúng mức. Hiệu quả cải cách hành chính chưa cao, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền. Việc lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng, triển khai đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều nơi còn hình thức; một số chính sách, pháp luật chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan nhà nước với nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; có nơi, quyền làm chủ của nhân dân bị vi phạm. Hiệu quả, hiệu lực giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo chưa cao … Thông tri số 06-TT/TU ngày 9 tháng 6 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”, có nhận định: “Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ vai trò công tác dân vận của cơ quan nhà nước, thiếu gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ”.

Từ những nhận định, phân tích của Đảng về những khiếm khuyết, hạn chế của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, có thể thấy việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận có lúc, có nơi đạt hiệu quả chưa cao. Vấn đề đặt ra là phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trước hết, cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, của chính quyền. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy cơ quan nhà nước, chính quyền phải được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành ủy về công tác dân vận thật kỹ, kết hợp chặt chẽ với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, rèn luyện đạo đức công vụ.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền công vụ của nước ta là nền công vụ dân chủ, thân dân, trọng dân, quý dân. Để xây dựng được nền công vụ đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần có những chuẩn mực đạo đức công vụ. Đạo đức công vụ thể hiện trong các hành vi cụ thể qua công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; có những quy tắc, chuẩn mực, nguyên tắc đạo đức bắt buộc mỗi cán bộ, công chức phải tuân thủ. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra đạo đức công vụ theo nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản  sau:  Người cán bộ, công chức, điều đầu tiên cần phải có là đức tính Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Anh em viên chức bây giờ cần có bốn đức tính là cần, kiệm, liêm, chính”[4]. “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”[5]; người cán bộ, công chức, viên chức, phải có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Tinh thần trách nhiệm là khi “Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm”[6]; người cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ, phải gương mẫu về đạo đức, tự giác tuân thủ kỷ luật của cơ quan, giữ vững nền nếp công tác, tránh được những cám dỗ. Tinh thần sáng tạo trong công việc cũng là một chuẩn mực đạo đức mà người cán bộ phải phát huy, quá trình thực hiện nhiệm phải suy nghĩ tìm tòi, có những sáng kiến riêng của mình để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, hiệu quả hơn; người cán bộ, công chức, viên chức phải có ý chí cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu trong công việc có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc …

Để thực hiện đạo đức công vụ trên thực tế, các thủ trưởng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải có cơ chế, quy định kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chánh, quy trình hệ thống quản lý chất lượng trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, của địa phương để nhân dân được biết; hàng quý tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; hàng năm tổ chức giám sát về kết quả thực hiện các quy ước, việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức. Trong thực thi công vụ mỗi cán bộ, công chức đều cần phải có bản mô tả công việc cá nhân ...

Những chuẩn mực đạo đức công vụ này có sự quan hệ, tác động lẫn nhau trong một hệ thống chuẩn mực thống nhất. Chỉ có quán triệt sâu sắc những nguyên tắc, chuẩn mực và có tấm lòng yêu nước, thương dân đem tài đức của mình phục vụ nhân dân. Đạo đức công vụ không phải tự thân nó có. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức công vụ, chắc chắn chúng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền là việc tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận thành văn bản pháp luật để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện. Các cấp chính quyền phải thường xuyên lắng nghe những đề xuất, kiến nghị từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về xây dựng nội dung và phương thức hoạt động của công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền; đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia quản lý việc thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân gắn công tác dân vận với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; khơi dậy, động viên tinh thần, trí tuệ, vật chất, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân hiểu và giám sát hoạt động của chính quyền, các cơ quan nhà nước; xây dựng và thực hiện phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”,“nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu tố của dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân. Trong công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để ghi nhận những nguyện vọng chính đáng của người dân mà giải quyết. Các thủ tục hành chính đều có phiếu theo dõi theo quy định, nhằm đảm bảo thời giai giải quyết đúng hạn cho dân cũng như kịp thời xử lý trách nhiệm đối với cán bộ giải quyết trả hồ sơ theo quy định. Thực tế đã chứng minh, trong bất kỳ lĩnh vực nào, vận động người dân tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hay thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, tinh thần trách nhiệm công dân đều cần những cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có tâm huyết, thực sự hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.

Nguyễn Ngọc Cơ

 [1]Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18 tháng 2 năm 1998 của Bộ Chính trị khoá VIII "về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"; Quyết định 290-QĐ/TW và Đề án "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25 tháng 2 năm 2010 của Bộ Chính trị khoá X "Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 thag/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI "về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội"; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI "ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"...

 

[2] Công văn số 680-CV/TU ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thường trực Thành ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 489-QĐ/TU, ngày 16 tháng 7 năm 2011 của Thành ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh";Chương trình hành động số 11-CTrHĐ ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; Chương trình hành động số 10-CTrHĐ ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về công tác dân vận; Thông tri số 06-TT/TU ngày 9 tháng 6 năm 2016 của Thành ủy lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chánh nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới …

 [3] Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Quỹ "Vì người nghèo" toàn Thành phố đã chi hơn 200 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng. Trong đó, xây dựng, sửa chữa hơn 100 căn nhà tình nghĩa; xây dựng hơn 600 nhà tình thương; sửa chữa chống dột hơn 800 căn nhà thuộc diện chính sách; trao hơn 20.510 suất học bổng; hỗ trợ gần 500 phương tiện đi học; hỗ trợ hơn 30.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo... Có 414 cá nhân và 216 tập thể được tuyên dương gương điển hình "Dân vận khéo".

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 4, tr 158-159.

 

[5] Hồ Chí Minh: Sđd, tập 5, tr 104.

[6] Hồ Chí Minh: Sđd , tập 6, tr 346.

 

 


Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Bình Thạnh - Phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người”
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019). Sáng ngày 14/8/2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban nhân dân quận phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người” bộ ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quận 4 tổ chức Hội thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Kết quả Hội thi: tập thể đơn vị Phường 8 đạt giải nhất; giải nhì tập thể đơn vị Phường 12; giải ba tập thể đơn vị Phường 3 và Phường 6; giải khuyến khích gồm: tập thể đơn vị Phường 10, Phường 15 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4; giải phong trào tập thể đơn vị Phường 5.
Hội thi “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019
Tham gia Hội thi có 12 đội là cán bộ Mặt trận, lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Cựu chiến binh, công đoàn viên cơ sở đang làm việc và sinh sống trên địa bàn quận Tân Phú. Các đội thi trải qua các nội dung như: phần thi tự giới thiệu, phần thi trắc nghiệm và phần thi kể chuyện gương sáng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, hội viên, công đoàn viên và nhân dân.
Quận 7 tổ chức hành trình về nguồn “Theo dấu chân Người”
Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQVN Quận 7 đã tổ chức dâng hương dâng hoa báo công với Bác về tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 và 10 phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đoàn đã tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan tìm hiểu di tích Trường Dục Thanh, đây là ngôi trường Bác đã dừng chân dạy học một thời gian trước khi vào Sài Gòn trong chuyến xuất ngoại tìm đường cứu nước
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)