Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Chính trịThứ 5, Ngày 10/09/2015, 13:10

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2015): “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” – Mái nhà chung hội tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực xã hội xây dựng và bảo vệ đất nước

Cách đây 60 năm, từ ngày 5 tháng 9 đến 10 tháng 9 năm 1955 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất toàn quốc họp quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp đoàn kết của Mặt trận Việt Minh và mặt trận Liên Việt trước đây. Nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cương lĩnh này là một cương lĩnh đại đoàn kết, mục đích của nó là đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước… Mặt trận Tổ quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt  Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành tên chung cho nhiều hình thức tổ chức được thành lập trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử 85 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Từ khi có Đảng là có Mặt trận. Hiến pháp năm 1992 đã xác định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận Tổ quốc là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, có chức năng vận động, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, các giới, giai cấp, dân tộc, tôn giáo … hội tụ vào một “Mái nhà chung Tổ quốc Việt Nam” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực xã hội để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hoạt động của hệ thống mặt trận, nhất là mặt trận ở cơ sở hết sức đa dạng, phong phú: Đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giúp đỡ và động viên nhau phát triển kinh tế, sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống; phát huy dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư.

Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tập hợp, hội tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng rộng rãi hơn, sâu sắc hơn với nhiệm vụ khó khăn hơn trước. Đó là tham gia giữ vững chính quyền và xây dựng một chính quyền vì nhân dân, của nhân dân, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Những người làm công tác Mặt trận hôm nay luôn đề cao vấn đề tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng nhân dân để xây dựng và bảo vệ đất nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân, trực tiếp tham gia vào những vấn đề hệ trọng của đất nước thông qua vai trò giám sát và phản biện xã hội. 

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019), Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc là hình ảnh sinh động của khối Đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò, vị trí của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn dân, toàn quân trên phạm vi toàn quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Mặt trận Tổ quốc tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng các tổ chức đảng tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hệ thống Mặt trận thành phố đã thể hiện vai trò chủ lực, nòng cốt trong hầu hết các cuộc vận động, các phong trào: công tác đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phát hiện, tuyên dương người tốt, việc tốt, vận động, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, thảm họa; chủ trì phát động thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tôn vinh hàng hóa Việt …

Từ những chức năng, nhiệm vụ quan trọng đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đang tích cực phát triển đa dạng các hình thức hoạt động, các phong trào yêu nước để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và định cư ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 Ủy ban MTTQ việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ X (2014 - 2019)

ra mắt tại Đại hội - ảnh minh họa

Hoài Nguyễn - ảnh PXL


Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Bình Thạnh - Phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người”
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019). Sáng ngày 14/8/2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban nhân dân quận phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người” bộ ảnh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quận 4 tổ chức Hội thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Kết quả Hội thi: tập thể đơn vị Phường 8 đạt giải nhất; giải nhì tập thể đơn vị Phường 12; giải ba tập thể đơn vị Phường 3 và Phường 6; giải khuyến khích gồm: tập thể đơn vị Phường 10, Phường 15 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4; giải phong trào tập thể đơn vị Phường 5.
Hội thi “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019
Tham gia Hội thi có 12 đội là cán bộ Mặt trận, lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Cựu chiến binh, công đoàn viên cơ sở đang làm việc và sinh sống trên địa bàn quận Tân Phú. Các đội thi trải qua các nội dung như: phần thi tự giới thiệu, phần thi trắc nghiệm và phần thi kể chuyện gương sáng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, hội viên, công đoàn viên và nhân dân.
Quận 7 tổ chức hành trình về nguồn “Theo dấu chân Người”
Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQVN Quận 7 đã tổ chức dâng hương dâng hoa báo công với Bác về tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 và 10 phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đoàn đã tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan tìm hiểu di tích Trường Dục Thanh, đây là ngôi trường Bác đã dừng chân dạy học một thời gian trước khi vào Sài Gòn trong chuyến xuất ngoại tìm đường cứu nước
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)