Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6

Mỗi đảng viên phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh

Hướng đến kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2)

Mỗi đảng viên phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh

          Trong lời khai mạc kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng (3/02/1930), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: “ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI”. Người đã nêu lên vai trò, mhân tố quyết định của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân ta từ “vong quốc nô” trở thành người chủ  của một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, vững bước tiến lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối bài nói, Người khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh"(1). Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển trong 78 năm qua của Đảng, chúng ta nhận thức được sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng sâu sắc.

          Thật vậy, về bản chất, ĐẠO ĐỨC là một hình thái ý thức xã hội, là chuẩn mực xã hội phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của con người và sự tiến bộ của xã hội. Bởi lẽ, ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Đảng ta xác định rằng: Hễ còn một người Việt Nam bị nghèo nàn thì Đảng vẫn còn đau thương, cho đó là mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Đạo đức của Đảng tỏa sáng ở chỗ, Đảng luôn giáo dục đảng viên của mình phải xứng đáng là người lãnh đạo, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; mỗi đảng viên phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đặt lợi ích của dân tộc, của Đảng, của xã hội, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, mình vì mọi người … Đảng ta quan niệm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân: Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đòan kết của Nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của Nhân dân. Lợi ích của Nhân dân là lợi ích của Đảng. Mỗi một người đảng viên hiểu ý nghĩa ĐẠO ĐỨC của Đảng là phải đặt lợi ích của Đảng lên trước hết, lên trên hết góp phần làm cho đạo đức của Đảng tỏa sáng. Đạo đức của Đảng chính là ở sự kế thừa, phát triển, kết tinh tinh hoa của đạo đức dân tộc Việt Nam.

          Đạo đức là cái gốc của văn hóa, văn minh. Bác Hồ nói đạo đức trước, văn minh sau, là vì lẽ đó. Nhiều dân tộc chưa có văn minh, song đã có văn hóa. Văn hóa súc tích, phát triển đến mức độ cao sẽ trở thành văn minh.

          Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xem đó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết trí tuệ, khoa học, văn minh của thời đại, định hướng cho loài người phấn đấu đạt tới giá trị nhân bản nhất: giải phóng con người, đưa con người trở lại vị trí chân chính của mình và phát triển con người toàn diện. Tư tưởng Hồ Chí Minh, nói như nhà thơ Xô viết Ô Xíp man-đen-Xtam: “Từ Nguyễn Ai Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Châu Âu, mà có lẽ đó là một nền văn hóa của tương lai”. Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Tư tưởng đó là ánh sáng của thời đại: vừa phấn đấu, lãnh đạo nhân dân giải phóng Tổ quốc, dân tộc mình, vùa đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế chân chính; sự nghiệp, lý tưởng trước sau như một của Đảng ta chính là  độc lập thống nhất cho Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, trong đó mọi người đều được ấm no, hạnh phúc, tự do, bình đẳng.

Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng nhất. Sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn đòi hỏi Đảng ta phải có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng với yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” thể hiện ở chỗ: Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo thì trước hết phải là một đảng tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã đặt đạo đức lên vị trí hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, phải quan tâm hàng đầu đến việc xây dựng đội ngũ đảng viên. Đạo đức của người đảng viên thể hiện ở phẩm chất, tư cách: suốt đời phấn đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; có đời tư trong sáng; là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo đồng thời có năng lực lãnh đạo, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, có phong cách sâu sát, tỉ mỉ để xứng đáng là “con nòi của nhân dân”. Đảng ta là một đảng tiên phong cách mạng nếu chỉ có đạo đức cách mạng thì chưa đủ mà Đảng còn phải "văn minh", phải tiêu biểu cho trí tuệ của cả dân tộc. Ngoài đạo đức cách mạng là yêu cầu tiên quyết, Đảng còn phải có trí tuệ, có năng lực nhận thức quy luật và hành động cách mạng đúng đắn, biết phân tích chính xác tình hình, đề ra đường lối, chủ trương sát đúng, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

Năm 2017, thành phố chúng ta bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ … Đó là những nội dung mà tất cả cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cần phải quán triệt, nắm vững nhằm định hướng cho suy nghĩ và hành động của mình, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, tự soi rọi bản thân mình trong 27 biểu hiện mà nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” …

Suy nghĩ về Đảng, nhận thức quá trình hình thành và phát triển của Đảng, càng thấy ĐẠO ĐỨC, VĂN MINH của Đảng tỏa sáng, lay động lòng người. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức được trách nhiệm của mình, phấn đấu góp phần xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh, làm cho Đảng ta ngày càng đạo đức, ngày càng văn minh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.

              Hoài Nguyễn


(1)Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, Tập 10, tr 5.

 

 

 


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  • Quận 12 quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04 hội nghị lần thứ Tư (22-04-2017)
   Quận 12 quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04 hội nghị lần thứ Tư
   Cập nhật ngày 22-04-2017
   Nghị quyết 04 hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
  • Bình Chánh giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (14-04-2017)
   Bình Chánh giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
   Cập nhật ngày 14-04-2017
   Tại hội nghị, các đại biểu nghe thạc sĩ Phạm Quang Thiều giới thiệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  • Bình Tân học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (10-04-2017)
   Bình Tân học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
   Cập nhật ngày 10-04-2017
   Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân xem như quốc bảo, thật hết sức vĩ đại, được báo cáo viên Hoàng Chí Bảo trình bày sinh động, cuốn hút người nghe, tạo nên một không gian mở xuyên suốt hội nghị học tập chuyên đề
  • Mặt trận Quận 10 Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10-04-2017)
   Mặt trận Quận 10 Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
   Cập nhật ngày 10-04-2017
   Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo phương châm “gần dân, hiểu dân, trọng dân, hướng về cơ sở tạo sự chuyển biến thực chất từ cơ sở”
  • Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. (05-04-2017)
   Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
   Cập nhật ngày 05-04-2017
   Đảng ta là cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hoà trình độ, khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra
  • Suy nghĩ về sự nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21-03-2017)
   Suy nghĩ về sự nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
   Cập nhật ngày 21-03-2017
   Người đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức của người xưa: “Dĩ nhân nhi giáo, dĩ ngôn nhi giáo” (trước hết phải giáo dục bằng tấm gương sống của chính mình, sau đó mới giáo dục bằng lời nói)
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân (24-02-2017)
   Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân
   Cập nhật ngày 24-02-2017
   “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”. Theo Bác Hồ, sức khoẻ con người là một nhân tố rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.
  • Bác sống mãi trong tim dân Việt (18-02-2017)
   Bác sống mãi trong tim dân Việt
   Cập nhật ngày 18-02-2017
   Bác nói: “Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy, đừng bỏ cái phúc ấy đi”. Câu nói của Người đã cảm hóa biết bao người, là lời dạy có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với người cán bộ cách mạng. Ngày nay là cho thanh niên, thiếu niên Việt Nam, phải sống giản dị, hòa đồng như Bác.
  • Nhớ lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu” (13-02-2017)
   Nhớ lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu”
   Cập nhật ngày 13-02-2017
   Đoàn kết giữa các cán bộ cũ và cán bộ mới, đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các Bộ trưởng, Thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
   Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018
   cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018.
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành tọa đàm “Giải pháp, kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
   Tại buổi tọa đàm có gần 20 ý kiến đóng góp, xây dựng, thảo luận để đánh giá thực trạng về tư tưởng của giới sinh viên người Hoa - Hội quán Tuệ Thành trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
   Quận 4, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
   Thông qua Hội nghị này, đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên hệ thống Mặt trận nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
   Cụm thi đua 2 Tổ chức Hội nghị Chuyên đề lần thứ 2 năm 2017
   Tại Hội nghị đã được nghe 12 ý kiến phát biểu trong có 6 tham luận của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 quận trong cụm thi đua 2 và 6 ý kiến phát biểu của các Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy Phú Nhuận.
   Văn bản mới cập nhật
   Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
   Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
   Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

   Giá Vàng

   ĐVT: tr.đồng/lượng
   Loại Mua Bán
   Nguồn: Sacombank - SBJ

   Tỷ giá

   (Nguồn: EXIMBANK)