Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6

Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/ 11-6-2019)

Đã hơn 70 năm qua, thực tiễn phong trào thi đua đã minh chứng vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là người khởi xướng, vừa dẫn dắt, lãnh đạo phong trào phát triển. Trong công cuộc tiếp tục đổi mới toàn diện, hội nhập và phát triển hôm nay, những tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là nền tảng, động lực lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân, mọi cấp, ngành hưởng ứng tham gia.

Không những đến năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh mới phát động phong trào “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, mà ngay từ những năm 1919 và những năm 20 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói tới chủ nghĩa yêu nước, truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam. Tại diễn đàn Đại hội Đảng lần thứ II, Hồ Chí Minh đã nêu lên nhận định khái quát “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta”, và Người nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”(1). Trong 23 điều về “Tư cách một người cách mệnh”, là bài giảng đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1927, có điều: “Nói thì phải làm”, và sau này, Người nhấn mạnh: “Cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng để kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công”; “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(2).

Ngày 11-6-1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người chỉ rõ: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Và Người khẳng định: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”(3).

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30/12/1966)

Nhìn lại chặng đường 71 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, có thể khẳng định rằng: Mọi thành quả của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay đều gắn liền với việc quán triệt và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2016-2020 đã được các ngành, các cấp hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”; “Dạy tốt, học tốt”; “Dân vận khéo”; đặc biệt là 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau…”. Những điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua yêu nước không phải biểu hiện chỉ ở những thành tích cá nhân. Vượt lên chính bản thân mình, họ là những tấm gương “vì nước, vì dân” - phẩm chất ưu tú được hình thành từ sự giáo dục tư tưởng của Đảng, từ niềm tin vào lý tưởng cách mạng, từ sự giúp đỡ của tập thể, rèn luyện của công việc và chỉ bảo, dạy dỗ của nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng”(4).

Ngày nay, cách mạng nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Để nâng cao hiệu quả của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc cần thực hiện những giải pháp sau:

Một là, thấy rõ sự tất yếu, vị trí, mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức của thi đua yêu nước theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có chủ trương, quan điểm và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước nhằm tập hợp, vận động nhân dân tự giác tham gia thực hiện đường lối của Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện lịch sử mới. Đồng thời, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “phải có sự lãnh đạo đúng”, “phải có kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy phải đi từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân, bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm. Nghĩa là, phải sao cho mỗi người, mỗi nhóm, mọi người tự giác, tự động”(5) tham gia.

Hai là, “thi đua phải có phương hướng đúng và vững. Nghĩa là phải nâng cao lòng nồng nàn yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người”(6). Bởi vậy, thi đua sản xuất nhằm tăng trưởng kinh tế nhưng phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, không xa rời mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, vận động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phải nắm vững quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, cũng là ích lợi cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”(7).

Ba là, gắn các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội với mục tiêu xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trên cơ sở thấu suốt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của thi đua”, “Thi đua cải tạo con người”, “Thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. Phải xây dựng những mẫu người, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chiến sĩ thi đua là những người mới, những người luôn cố gắng thực hành cần kiệm liêm chính, là những người tôi trung của nhân dân, con hiếu của Tổ quốc”(8).

Bốn là, làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: thi đua phải toàn dân, toàn diện, lâu dài, rộng khắp, không chỉ trong thời gian này, không chỉ riêng ngành nào, nhóm người nào để tổ chức phong trào thi đua yêu nước và “trong thi đua chúng ta cần phải bồi bổ lực lượng và tinh thần cho quần chúng”(9). “Để phát triển thi đua, thì chúng ta phải chống bệnh quan liêu, chống tham ô lãng phí. Vì bệnh quan liêu sẽ ngăn trở phong trào thi đua, nó làm cho phong trào chậm tiến và nạn tham ô lãng phí sẽ giảm bớt kết quả của phong trào thi đua(10).

Năm là, thực hiện phương pháp nêu gương, xây dựng điển hình tiên tiến. Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phương pháp nêu gương, xây dựng điển hình tiên tiến và Người đã sử dụng rất thành công phương pháp này trong phong trào thi đua yêu nước cũng như giáo dục cán bộ, đảng viên. Trong các phong trào thi đua yêu nước, Người thường quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến và khéo sử dụng các tấm gương đó để động viên quần chúng noi theo. Với cách đó, Người kịp thời động viên, cổ vũ các tấm gương người tốt việc tốt; lấy các tấm gương tốt có thật trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân để giáo dục lẫn nhau; bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng người tốt việc tốt.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, bám sát chủ đề thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, “chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020”; thực hiện hiệu quả các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đặc biệt, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

*(1 đến 10) - Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, NXB CTQG, HN, 2008.

Bình Long sưu tầm 


 


Số lượt người xem: 1Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)