Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6

Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tinh thần trách nhiệm của tổ chức Mặt trận, cán bộ Mặt trận hiện nay

Sau gần 50 năm công bố, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rõ tầm nhìn thời đại, vẫn vẹn nguyên giá trị và là lời dặn dò, là bài học quý giá của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay.

Một trong những nội dung cốt lõi đã khẳng định trong Di chúc của Bác “ Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”; “Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; Đảng cần quan tâm Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo  cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”;  ”Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Điều mong muốn cuối cùng của Bác được viết trong Di chúc là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Cuộc đời Bác là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Với nhiệm vụ công tác Mặt trận, những lời dặn của Bác về Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh là kiêm chỉ nam trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tòan dân tộc của Mặt trận Tổ quốc ngay từ khi mới thành lập và trong giai đoạn hiện nay. Muốn thực hiện nhiệm vụ trên, trước tiên bản thân nội bộ từng cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp phải quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ và thống nhất thật sự. Mặt trận phải  phát huy được vai trò các đoàn thể chính trị xã hội, các đoàn thể  thành viên, tổ chức thành viên vào hoạt động chung của Mặt trận. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong công tác, là tấm gương để các thành viên và nhân dân noi theo.Tổ chức Mặt trận không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phát huy tốt, hiệu quả vai trò chủ trì phối hợp trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, tập hợp vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; lực lượng cốt cán phong trào trong đồng bào các dân tộc- tôn giáo để thông qua họ vận động đồng bào các dân tộc tôn giáo chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đuan yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Phát huy vai trò của Ban Liên lạc kiều bào quận, Tổ liên lạc kiều bào 15 phường trong công tác Người Việt Nam ở nước ngoài; có giải pháp thực hiện hiệu quả công tác NVNONN,  công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

 

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động. Các nội dung này phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xuất phát từ thực tiễn, đảm bảo được tính thiết thực và hiệu quả tránh phô trương, hình thức và lãng phí và tạo được sự đồng thuận của đại đa số nhân dân như: Phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động “ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” , Cuộc vận động “ Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “ Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”…

Mặt trận tích cực phối hợp cùng hệ thống chính trị  huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Lấy sức dân chăm lo cho sức dân”;  phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện công tác hậu phương quân đội; hỗ trợ giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập công đồng…

Tiếp tục thực hiện phương câm “hướng về cơ sở”, khắc phục biểu hiện hành chính, gần dân hơn để kịp thời nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, các bức xúc, kiến nghị chính đáng, hợp pháp nhân dân; quan tâm kiến nghị cơ quan có thẫm quyền kịp thời giái quyết các bức xúc kiến nghị hợp pháp chính đáng của người dân, không để tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài tạo ra điểm nóng; quan tâm phát huy dân chủ cơ sở; kịp thời, biểu dương và nhân rộng các mô hình tiên tiến, cách làm hiệu quả” tại cơ sở.

Mặt trận quan tâm phát huy hiệu quả vai trò chủ trì và phối hợp giám sát. Chủ động, sáng tạo trong xây dựng, triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội hằng năm theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Nội dung giám sát Mặt trận Tổ quốc cần đưa trên cơ sở các hướng dẫn và định hướng công tác giám sát hằng năm của Ban Thường trực UBMTTQVN cấp trên, tình hình thực tế tại địa phương và những vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Hằng năm, Mặt trận quan tâm rà soát và ký các chương trình phối hợp giám sát giữa MTTQ Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước có liên quan... Trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, đòi hỏi Mặt trận cần phải chủ động nắm và nói lên được tiếng nói của người dân; chủ động và mạnh dạn trong công tác tham mưu Đảng ủy các cấp; cần phân tích đầy đủ lý, tình để thuyết phục bên chịu giám sát, phản biện.

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện hiệu quả Quyết định 935-QĐ/TU về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định 936-QĐ/TU quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định  994-QĐ/TU về quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền trước khi ban hành và Kế hoạch số 88-KH/QU của Quận ủy về tổ chức triển khai thực hiện các Quyết định 935-QĐ/TU, Quyết định 936-QĐ/TU, Quyết định  994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

        Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969-2019) cũng là năm diễn ra đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Ghi Nhớ lời dặn của Bác, học tập tấm gương của Bác về tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ Mặt trận tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Thường xuyên gắn bó với nhân dân, thực hiện tốt phương châm hành động hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực từ cơ sở; quan tâm chăm lo  và đề xuất kiến nghị cấp ủy có những giải pháp chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Gương mẫu tham gia thực hiện và vận động mọi người cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào; Gìn giữ sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan trên tinh thần thường xuyên thực hành phê bình và tự phê bình  trên tinh thần đồng chí thương yêu nhau và coi đây là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thực thi nhiệm vụ của người cán bộ Mặt trận hiện nay./.

 

Nguyệt Thúy

 

 

 

 


Số lượt người xem: 5Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)