Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6

Mỗi đảng viên phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh

Hướng đến kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2)

Mỗi đảng viên phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh

          Trong lời khai mạc kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng (3/02/1930), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: “ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI”. Người đã nêu lên vai trò, mhân tố quyết định của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân ta từ “vong quốc nô” trở thành người chủ  của một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, vững bước tiến lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối bài nói, Người khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh"(1). Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển trong 78 năm qua của Đảng, chúng ta nhận thức được sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng sâu sắc.

          Thật vậy, về bản chất, ĐẠO ĐỨC là một hình thái ý thức xã hội, là chuẩn mực xã hội phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của con người và sự tiến bộ của xã hội. Bởi lẽ, ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Đảng ta xác định rằng: Hễ còn một người Việt Nam bị nghèo nàn thì Đảng vẫn còn đau thương, cho đó là mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Đạo đức của Đảng tỏa sáng ở chỗ, Đảng luôn giáo dục đảng viên của mình phải xứng đáng là người lãnh đạo, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; mỗi đảng viên phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đặt lợi ích của dân tộc, của Đảng, của xã hội, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, mình vì mọi người … Đảng ta quan niệm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân: Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đòan kết của Nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của Nhân dân. Lợi ích của Nhân dân là lợi ích của Đảng. Mỗi một người đảng viên hiểu ý nghĩa ĐẠO ĐỨC của Đảng là phải đặt lợi ích của Đảng lên trước hết, lên trên hết góp phần làm cho đạo đức của Đảng tỏa sáng. Đạo đức của Đảng chính là ở sự kế thừa, phát triển, kết tinh tinh hoa của đạo đức dân tộc Việt Nam.

          Đạo đức là cái gốc của văn hóa, văn minh. Bác Hồ nói đạo đức trước, văn minh sau, là vì lẽ đó. Nhiều dân tộc chưa có văn minh, song đã có văn hóa. Văn hóa súc tích, phát triển đến mức độ cao sẽ trở thành văn minh.

          Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xem đó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết trí tuệ, khoa học, văn minh của thời đại, định hướng cho loài người phấn đấu đạt tới giá trị nhân bản nhất: giải phóng con người, đưa con người trở lại vị trí chân chính của mình và phát triển con người toàn diện. Tư tưởng Hồ Chí Minh, nói như nhà thơ Xô viết Ô Xíp man-đen-Xtam: “Từ Nguyễn Ai Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Châu Âu, mà có lẽ đó là một nền văn hóa của tương lai”. Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Tư tưởng đó là ánh sáng của thời đại: vừa phấn đấu, lãnh đạo nhân dân giải phóng Tổ quốc, dân tộc mình, vùa đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế chân chính; sự nghiệp, lý tưởng trước sau như một của Đảng ta chính là  độc lập thống nhất cho Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, trong đó mọi người đều được ấm no, hạnh phúc, tự do, bình đẳng.

Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng nhất. Sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn đòi hỏi Đảng ta phải có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng với yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” thể hiện ở chỗ: Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo thì trước hết phải là một đảng tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã đặt đạo đức lên vị trí hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, phải quan tâm hàng đầu đến việc xây dựng đội ngũ đảng viên. Đạo đức của người đảng viên thể hiện ở phẩm chất, tư cách: suốt đời phấn đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; có đời tư trong sáng; là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo đồng thời có năng lực lãnh đạo, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, có phong cách sâu sát, tỉ mỉ để xứng đáng là “con nòi của nhân dân”. Đảng ta là một đảng tiên phong cách mạng nếu chỉ có đạo đức cách mạng thì chưa đủ mà Đảng còn phải "văn minh", phải tiêu biểu cho trí tuệ của cả dân tộc. Ngoài đạo đức cách mạng là yêu cầu tiên quyết, Đảng còn phải có trí tuệ, có năng lực nhận thức quy luật và hành động cách mạng đúng đắn, biết phân tích chính xác tình hình, đề ra đường lối, chủ trương sát đúng, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

Năm 2017, thành phố chúng ta bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ … Đó là những nội dung mà tất cả cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cần phải quán triệt, nắm vững nhằm định hướng cho suy nghĩ và hành động của mình, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, tự soi rọi bản thân mình trong 27 biểu hiện mà nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” …

Suy nghĩ về Đảng, nhận thức quá trình hình thành và phát triển của Đảng, càng thấy ĐẠO ĐỨC, VĂN MINH của Đảng tỏa sáng, lay động lòng người. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức được trách nhiệm của mình, phấn đấu góp phần xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh, làm cho Đảng ta ngày càng đạo đức, ngày càng văn minh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.

              Hoài Nguyễn


(1)Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, Tập 10, tr 5.

 

 

 


Số lượt người xem: 7Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)