Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Posts
 

 Posts

 

July, 2017

July 14
Quận 9 Triển khai Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức phong cách, Hồ Chí Minh và phòng, chống các loại tội phạm tại Ni viện Phước Long.
July 11
Học tập tinh thần tiết kiệm của Bác Hồ