Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 > Categories

Category : Văn bản hướng dẫn

December 25
Hướng dẫn Số  52- HD/BTGTU ngày 31/10/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và