Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Bạn đọc viếtThứ 4, Ngày 01/01/2014, 18:45

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc Hội Khoá đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà

            Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước nhà mới giành được độc lập, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, phải suy nghĩ lo toan bao nhiêu công việc để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao phong ba, bão táp, nào phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài, chống giặc đói, giặc dốt, xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước các cấp, đàm phán với kẻ thù… Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng một nhà nước pháp quyền, đó là Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của nước ta và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của cả dân tộc Việt Nam được hưởng quyền làm chủ, độc lập tự do của mình trong việc sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người đại diện, xứng đáng thay mặt cho nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước. Đó là ngày vui của đồng bào và chiến sỹ cả nước, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ những thành quả của cách mạng tháng Tám vừa thành công và đưa cả dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Tự do bầu cử là quyền và trách nhiệm của mỗi người dân ở một nước có độc lập tự do. Trong suốt tám mươi năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến, chúng đã thực hiện chính sách bóc lột và ngu dân ở nước ta, những hậu quả mà chúng để lại cho nhân dân ta thật nặng nề trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng...

Để giải quyết những hậu quả đó, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; ngày 03/9/1945, một ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Theo đề nghị của Người, cần phải giải quyết ngay sáu vấn đề; đó là: “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, tổ chức Tổng tuyển cử, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò và tự do tín ngưỡng, đoàn kết lương - giáo”. Trước khi chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Do đó, chúng ta cần phải có một Hiến pháp dân chủ và tổ chức Tổng tuyển trong cả nước càng sớm càng tốt, với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả các công dân, dù trai hay gái sống trong lãnh thổ đất nước Việt Nam, có đủ mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống...

Ngày 05/01/1946, trong buổi lễ ra mắt ứng cử viên, hướng về các cử tri, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ tới lợi chung. Những ai ham muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu. Ngày mai là ngày chính thức bầu cử Quốc hội, không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền quyền dân chủ ấy”.

Cũng trong ngày 05/01/1946, trước Tổng tuyển một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu: “Ngày mai là một ngày đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ, là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu tận dụng, hưởng quyền dân chủ của mình... Ngày mai, nhân dân ta sẽ tỏ rõ cho các chiến sỹ ở miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sỹ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch, một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn”. Còn với nhân dân thế giới thì: “Ngày mai, quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới biết rằng nhân dân Việt Nam ta đã: Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ, Kiên quyết chống bọn thực dân, Kiên quyết tranh quyền độc lập”. Vì thế mà “Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân được độc lập, tự do”.

Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra trong lúc tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước ta còn gặp rất nhiều khó khăn, thù trong, giặc ngoài luôn tìm cách phá hoại nhằm lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ của ta; miền Nam đang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trình độ dân trí chưa cao, hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành phổ thông đầu phiếu, bầu cử ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, nên nhân dân còn có nhiều bở ngỡ. Công tác tuyên truyền, vận động giúp cho người dân hiểu về bầu cử, về Tổng tuyển cử, động viên nhân dân đi bầu cử nhiều nhất, sớm nhất là rất quan trọng.

Để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (khoá I) thành công, báo Quốc hội, nhật báo chỉ ra trong kỳ Tổng tuyển cử, xuất bản tại Hà Nội, đã có nhiều bài viết tuyên truyền cho sự kiện trọng đại này. Báo nêu những việc cụ thể, cần biết, cần làm trong cuộc Tổng tuyển cử, như đăng danh sách những người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội (khoá I) của tất cả các tỉnh và thành phố trong cả nước. Số lượng đại biểu được bầu, trong đó có các đại biểu là người dân tộc thiểu số. Sơ lược lý lịch và trả lời phỏng vấn về chương trình hành động của các đại biểu. Những việc làm phải làm trong ngày Tổng tuyển cử,... Sự ra đời kịp thời của tờ báo đã góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng tuyển cử.

Ngày 06/01/1946, báo Quốc hội ra số đặc biệt, trên trang nhất, trang trọng đăng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và bút tích của Người. Bác viết: “Khuyên đồng bào nam, nữ từ 18 tuổi trở lên, hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu, để bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội đầu tiên của nước ta”. Lời khuyên của Bác với đồng bào cả nước vào đúng ngày lịch sử đáng ghi nhớ này thật ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ, bởi đó là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người công dân Việt Nam, vì bầu cử là kháng chiến và bầu cử cũng là kiến quốc. Với hơn 95% cử tri cả nước đi bỏ phiếu, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu ra Quốc hội (khoá I) ở nước ta đã thành công tốt đẹp.

Đánh giá thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử, trong Diễn văn Khai mạc tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội (khoá I) Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cuộc quốc dân đại biểu Đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là cái kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên cha ông ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, trai gái; gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi lãnh thổ của Việt Nam, đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh, không sợ nguy hiểm, tranh lấy nền độc lập tự do cho Tổ quốc”.

Quốc hội ra đời trong hoàn cảnh của cuộc đấu tranh quyết liệt giành và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sự ra đời của Quốc hội vừa là thành quả vừa là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Quốc hội khóa I là Quốc hội của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn kết toàn dân. Trong điều kiện cả nước vừa phải hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc vừa phải từng bước thực hiện cải cách dân chủ, Quốc hội khóa I đã góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, chấn động địa cầu, đưa miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Quốc hội đã thông qua danh sách Chính phủ đầu tiên của Nhà nước Việt Nam độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, thông qua bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên mở ra tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài từ tháng 01/1946 đến tháng 5/1960, là do trong điều kiện đấu tranh cách mạng (kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn tay sai), đất nước bị chia cắt, nên không thể tổ chức được một cuộc bầu cử trên cả nước để bầu Quốc hội khóa mới.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khoá đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ngày 06/01/1946, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước ta. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, lầm than đã tự mình vươn lên trở thành chủ nhân của một nước tự do độc lập, đã khẳng định với thế giới rằng: Nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ nền độc lập, có quyền và thực sự có đủ khả năng để tự quyết định vận mệnh lịch sử của mình, tự lựa chọn và xây dựng chế độ mới, chế độ Cộng hoà dân chủ nhân dân và hiện nay Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

68 năm, một chặng đường dài đã trôi qua, kể từ khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ của mình là tự do bầu các đại biểu có đủ đức và tài xứng đáng vào Quốc hội. Từ Quốc hội khoá đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đến Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội nước ta đến nay đã trải qua 13 lần bầu cử, nhân dân Việt Nam ta vinh dự được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân để sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, tài xứng đáng bầu vào Quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Trong những ngày đầu năm 2014 này, nhân dân cả nước đã và đang hân hoan nô nức ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Khoá XIII) đã đề ra; lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của dân tộc; đặc biệt là Tết Nguyên đán Giáp Ngọ tết cổ truyền của dân tộc sắp đến.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu thực hiện quyền công dân bầu Quốc Hội khóa I 

Các đại biểu Quốc khoá I hội chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh

NGUYỄN ĐĂNG BÌNH


Số lượt người xem: 1Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Tân Bình tổ chức Hội thi trực tuyến với chủ đề "Sáng mãi một niềm tin - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"
Từ ngày 10/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Tân Bình đã chủ trì phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức cuộc thi trực tuyến với chủ đề "Sáng mãi một niềm tin - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.
Quận 6 sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và ra mắt ứng dụng Phòng họp không giấy
Chiều 19/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2021 và Phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tân Bình tổ chức Hội thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tối ngày 23/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Tân Bình đã tổ chức Hội thi 'Hành trình theo chân Bác", đây là Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021).
Bình Chánh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên dương “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác" giai đoạn 2016 – 2021
Sáng ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác" giai đoạn 2016 – 2021.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)